Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕ αναγνωρίζει την ανεκτίμητη αξία της ανθρώπινης ζωής.

Πρωταρχική προϋπόθεση σε κάθε τομέα που δραστηριοποιείται  είναι το ύψιστο αγαθό της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού της ,των συνεργατών της ,των εγκαταστάσεων των πελατών της ,αλλά και του κοινωνικού συνόλου.

Η διαρκή εξασφάλιση των συνθηκών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί καθημερινό στόχο της εταιρίας.

Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕ  επειδή στοχεύει στην πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων και στην εξάλειψη κάθε πιθανής αιτίας που μπορεί να έχει επίπτωση  στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζόμενων, εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας  και Ασφάλειας.

Η  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕ δεσμεύεται

  • για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ,των νομικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που εφαρμόζονται στη δραστηριότητα της εταιρίας ,
  • για την πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στις εγκαταστάσεις τρίτων που δραστηριοποιείται ,
  • για την συνεχή διερεύνηση ,αναγνώριση , αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων τόσο από τις δραστηριότητες της εταιρίας όσο και από το περιβάλλον των εγκαταστάσεων τρίτων ,
  • να εκπονεί συνεχώς μελέτες εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και να ενημερώνει το προσωπικό της για τα αποτελέσματα τους ,
  • να εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της σε θέματα υγείας και ασφάλειας και να υιοθετεί κάθε νέα τεχνολογία και μέσο που συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο,
  • να χρηματοδοτεί κάθε μέτρο που συμβάλει στην εξέλιξη και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας ,
  • να ενημερώνει τους εργαζόμενους ,τους προμηθευτές ,τους υπεργολάβους και τους συνεργάτες της για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και να απαιτεί την εφαρμογή του,
  • να εμπνέει το αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας που διακατέχει τα μέλη της σε όλο το προσωπικό και να αναπτύσσει την αλληλεγγύη και την συνεργασία μεταξύ όλων των εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων αυτής της πολιτικής.

Το Συμβούλιο καθορίζει

-τον Καραμήτρο  Αθανάσιο υπεύθυνο να παρακολουθεί την  τήρηση και εφαρμογή της Πολιτικής υγείας και ασφάλειας της εταιρίας.